Wij geloven…

  • … in één ware God die de eeuwige Koning is, Schepper en Bevrijder van alles wat is. Hij is perfect heilig, waarheidsgetrouw, liefdevol en rechtvaardig. Hij heeft zichzelf geopenbaard als de eeuwige ‘Ik Ben’. Eén wezen in drie personen. God de Vader, God de Zoon, en God de Heilige Geest.
  • … dat de Bijbel het geïnspireerde, onfeilbare en gezaghebbende Woord van God is.
  • … dat de mensheid geschapen is naar het beeld van God om Hem te kennen en met Hem te leven; doch hebben wij gewillig de heerschappij en de glorie van God die voor ons bestemd was, verworpen. Daardoor kwam ziekte, dood en oordeel in de wereld. Nu ervaart de schepping de uitwerking en de gevolgen van zonde. (Genesis)
  • … dat Jezus Christus de zoon van God is, geboren uit de maagd Maria, verwekt door de Heilige Geest, en God’s gezalfde is, bekrachtigd door de Heilige Geest, om God’s Koninkrijk te brengen op aarde. Hij is gekruisigd voor onze zonden, gestorven en begraven, opgestaan en opgevaren in de hemel. Hij is nu levend in de aanwezigheid van God de Vader, en in Zijn volk. Hij is de “ware God”, en de “ware mens”.
  • … dat we gered zijn door Gods genade, door geloof in de persoon en het werk van Jezus Christus. Iedereen kan terug gemeenschap krijgen met God door zijn zonden te belijden, door te geloven in en het ontvangen van Jezus Christus als Redder en Heer. De Heilige Geest overtuigt, brengt nieuw leven, rechtvaardigt, en neemt ons aan als zonen en dochters bij het binnengaan van God’s Koninkrijk.
  • … dat de Heilige Geest de christen (in wie Hij woont) in staat stelt heilig te leven, en bovennatuurlijk te bedienen. De Heilige Geest (zie handelingen 1:4/8 en 2:4) wordt uitgestort over de gelovigen zodat ze kracht ontvangen om te getuigen.
  • … dat het overwinnende en verlossende werk van Jezus Christus aan het kruis ons bevrijdt van de kracht van de vijand (zonde, leugens, ziekten, pijn).
  • … dat Zijn Kerk bestaat uit eenieder die zijn vertrouwen op Jezus Christus stelt. Hij gaf Zijn kerk de opdracht om te dopen, en gemeenschap te hebben. Het is de taak van de kerk om het werk van Jezus Christus verder te zetten en het opbouwen van Zijn Koninkrijk. Wij bouwen Zijn Koninkrijk door de werken van de vijand ongedaan te maken, door het goede nieuws van God’s liefde te brengen en te leven, door mensen te vormen, te dopen en te onderwijzen om God lief te hebben en te gehoorzamen.
  • … in de steeds toenemende heerschappij van God en in de zichtbare terugkomst van onze Heer Jezus Christus in al Zijn Glorie voor Zijn overwinnende bruid: Zijn kerk.
  • … dat hemel en hel echte plaatsen zijn. Er zal een opstanding van geredde en verloren mensen zijn, de ene tot eeuwig leven, de ander tot eeuwige dood.